بعد از چند دقیقه یک لینک برای ایمیل شما ارسال می گردد، روی آن کلیک کنید. در صورت عدم مشاهده پوشه اسپم را بررسی کنید.